เข้าสู่ระบบEmployee Care

Solution


Employee Care คือ การให้บริการระบบลงเวลาพนักงานแบบ Real-time ที่ทำงาน

ผ่านคลาวน์คอมพิวติง (Cloud Computing) มีโปรแกรมให้ใช้งานได้ทั้งบน สมาร์ทโฟน (Mobile Application) iOS และ Android และบนคอมพิวเตอร์ผ่านทาง เว็บเบราว์เซอร์ (Web Application) โดยมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาของระบบลงเวลา ทำงานแบบเดิมๆ ซึ่งระบบจะทำงานแบบ Real-time และมีการแจ้งเตือนต่างๆ ผ่านทาง Employee Care Application , Line Application และ E-mail ทำให้ลดปัญหาใน เรื่องต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรเพิ่มขึ้น โดยมีฟังก์ชันการ ใช้งานมากถึง 18 โมดูล ที่ครอบคลุมทุกธุรกิจดังนี้

คุณประโยชน์ที่จะได้รับ

หัวหน้างาน

บริหารจัดการกำลังคนในส่วนงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ ไต้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบการลาและอนุมัติลาของพนักงานบน
Mobile Application
สามารถสั่งงานและติดตามงานแบบส่วนตัวหรือ
แบบกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีข้อมูลในการพิจารณา KPI ของพนักงาน

พนักงาน

สามารตรวจสอบสถิติการลงเวลาได้เองหรืออยากรู้ว่าลางานกี่ครั้ง สายกี่นาที
เช็กอินพร้อมถ่ายรูปลงเวลาทำงานนอกสถานที่ หรือ Work from home
แจ้งคำร้องให้หัวหน้างาน เช่น ลาหยุด ขอโอที ขอเวลาตามกะ

ผู้บริหาร

ดูข้อมูลสรุปการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งองค์กรได้อย่างสะดวก
ลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของพนักงานที่ทำงานนอกสถานที่
มีเครื่องมือในการสื่อสารกับพนักงานทั้งองค์กร
เพิ่มประสิทธิภาพและลดการขัดแย้งในการทำงาน

ทรัพยากรบุคคล

มีเครื่องมือในการควมคุมการขาด ลา มาสาย ที่มีประสิทธิภาพ
มีเครื่องมือช่วยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือสมทบประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการตึงข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลา
เข้าสู่ระบบเงินเดือน Payroll
รวบรวมข้อมูลจากหลายสาขาได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย
มีรายงานที่จำเป็นต่างๆ สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล


ฟังก์ชันระบบ


  ระบบลงเวลาและแจ้งพิกัด
  ผ่านโทรศัพท์มือถือ
 • ลงเวลาทำงานผ่านทาง Mobile Application ได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • ส่งรูปพนักงานและพิกัดบนแผนที่ไปยังหัวหน้างานแบบ Real-time
 • ช่วยควบคุมการทำงานของพนักงานนอกสถานที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  ระบบการลาและ
  อนุมัติลา Online
 • แจ้งลาและแนบไฟล์หรือรูปถ่ายได้ อาทิเช่น ใบรับรองแพทย์
  ผ่านทาง Mobile Application
 • หัวหนัางานสามารถอนุมัติการลาของพนักงานตามลำดับขึ้น
  ผ่านทาง Mobile Application
 • ฝ่ายบุคคลสามารถกำหนดสิทธิ์การลาของพนักงาน
  แต่ละประเภทได้

  ระบบประกาศและ
  แจ้งข่าวสารภายในองค์กร
 • ประกาศหรือแจ้งข่าวสารต่างๆ ไปยังพนักงานผ่านทาง
  Mobile Application และ Line ไต้ทันที
 • สามารถตั้งเวลาในการแจ้งประกาศหรือข่าวสารล่วงหน้าได้
 • สามารถแจ้งประกาศหรือข่าวสารแยกตามฝ่าย แผนก
  หรือกลุ่มพนักงานได้ไม่จำกัด
  ระบบ Dashboard
  (Mobile Application)
 • สรุปข้อมูลสำคัญต่างๆ ในรูปแบบกราฟ เพื่อให้ใช้วิเคราะห์
  วางแผน สำหรับฝ่ายบริหาร
 • สามารถดูรายงานเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ตามช่วงเวลาที่กำหนดได้
 • ข้อมูล Real-time ดูได้บนไทรศัพท์มือถือผ่านทาง
  Mobile Application

  ระบบลงเวลาด้วยอุปกรณ์
  (วัดอุณหภูมิร่างกายได้)
 • พนักงานลงเวลาข้างาน-พัก-เลิกงาน ผ่านทางอุปกรณ์
  ลงเวลาชนิดต่างๆ Ai Camera, Face Scan
 • กำหนดสิทธิ์และกำหนดเวลาการข้า-ออกผ่านทางระบบได้โดยตรง
 • อุปกรณ์สามารกต่อเชื่อมกับกลอนประตูไฟฟ้าได้ทุกชนิด
  ระบบรายงานต่าง ๆ
  และส่งออกไฟล์ข้อมูล
 • มีรายงานรายละเอียดและรายงานสรุปครบถ้วน
  ตามความต้องการทุกเมนู
 • ทุกรายงานสามารถส่งออกเป็น PDF และ Excel File ได้
 • สามารถเรียกดูรายงานผ่าน Mobile Application
  หรือคอมพิวเตอร์ได้จากทุกกี่ ทุกเวลา

  ระบบจัดการสิทธิ์การใช้งาน
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การเห็นข้อมูล หรือฟังก์ชัน
  การใช้งานแต่สะบทบาทได้
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ต่างๆ ตามกลุ่มงานที่สร้างขึ้นได้ไม่จำกัด
 • ช่วยให้ข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึ้น ลดปัญหาข้อมูลรั่วไหล
  ระบบจัดการการทำงานเป็นกะ
 • สามารถกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดของพนักงาน
  แต่ละกลุ่มได้แบบอิสระ
 • ดูตารางเวลาเข้างานของตนเองบน Mobile Application
  โต้ตลอดเวลา
 • รายชั่วโมง รายวัน หรือรายเดือน คำานวณค่าแรงให้อัตโนมัติ

  ระบบจัดการการทำงาน
  ล่วงเวลา (OT)
 • พนักงานสามารถแจ้งขอทำงานล่วงเวลา (OT)
  ไปยังหัวหน้างานเพื่อไห้อนุมัติได้
 • หัวหน้างานสามารถอนุมัติการทำงานล่วงเวลา (OT)
  ผ่านทาง Mobile Application ได้ทันที
 • มีรายงานการทำงานส่วงเวลาในรูปแบบต่างๆ
  และส่งออกเป็น PDF หรือ Excel File ได้
  ระบบคำนวณระยะทาง
  การเดินทางอัตโนมัติ
 • สามารถคำนวณระยะทางการเดินทางของพนักงาน
  ในแต่ละวันไต้โดยไม่ต้องติตตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม
 • มีรายงานสรุประยะทางการเดินทางพนักงานแต่ละคน
  อย่างละเอียด
 • ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายการเดินทางของพนักงาน
  อย่างมีประสิทธิภาพ

Service บริการหลังการขาย


Call Center
080-808-6001-5
Line ID
@employeecare
Facebook
Employee Care
อบรมการใช้งาน
  ทุกแพ็กเกจ
  เฉพาะแพ็กเกจ
 • Standard
 • Premium
QR Code สำหรับติดตั้ง
แอพพลิเคชัน

Hide
Show